Vijesti

Dan civilne zaštite

Danas, 01. ožujka, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, tradicionalno se obilježava Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, na isti datum kada se obilježava i Međunarodni dan civilne zaštite.

Protekle tri godine su, nažalost, iz više aspekata bile izazovne i izravni pokazatelj važnosti sustava civilne zaštite i svih njezinih sudionika i kapaciteta na planskoj i razini izravnog djelovanja. Aktiviranje sustava civilne zaštite predstavlja složen sustav prosudbi, planiranja i upravljanja u skladu s obvezama koje njihovi nositelji (npr. stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne samouprave) imaju kao neizostavan dio sustava u cjelini, zatim temeljne operativne snage (vatrogasne postrojbe i društva, Crveni križ i HGSS) te građani u situacijama kada nastupi izravna opasnost za život, zdravlje i imovinu, te u slučaju pojave velikih nesreća ili katastrofa.

U tom smo pogledu svjedoci mnogih primjera aktiviranja sustava posljednjih godina; od epidemije COVID-19, izbjegličke krize, potresa, prirodnih nepogoda, koji, osim profesionalnih snaga žurnih službi, zahtijeva i angažiranje gradova i općina sa stožerima civilne zaštite radi procjena stanja, poduzimanja pripremnih radnji i potencijalnog aktiviranja infrastrukturnih, organizacijskih i logističkih kapaciteta pojedine jedinice lokalne samouprave, sve u bliskoj suradnji sa spomenutim žurnim službama i njihovim kadrovskim, stručnim i tehničkim resursima.

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i drugih udruga građana. Svi ti kapaciteti, na načelu kontinuiteta obavljanja djelatnosti, pripremaju se za zajedničko operativno djelovanje u kompleksnim izvanrednim situacijama i katastrofama, odnosno u situacijama kada se aktivira sustav civilne zaštite.
Kako bi koordinacija službi i stožera ostala na zadovoljavajućoj razini na području Bjelovarsko-bilogorske županije Služba civilne zaštite Bjelovar redovito saziva sastanke žurnih službi te se sudjelovanjem na sjednicama stožera jedinica lokalne i područne samouprave po potrebi uključuje u donošenje odluka na dobrobit građana, ovisno o aktualnim okolnostima.

Služba civilne zaštite Bjelovar, kao organizacijska cjelina Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, uključena je u rad svih stožera civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije te je tijekom prošle godine, osim poslova i zadaća praćenja i provođenja Odluka Stožera civilne zaštite RH i preporuka HZJZ radi sprečavanje širenja i suzbijanja epidemije bila orijentirana i na zbrinjavanje raseljenih osoba sa ratom pogođenog područja Ukrajine te suzbijanju posljedica vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda koje su nas zadesile.
U protekloj 2022. godini uspješno su provedeni predviđeni redovni planski ciljevi vezanih uz Program aktivnosti i mjera zaštite od požara, turističku sezonu, mjere u nepovoljnim vremenskim uvjetima, provođenje inspekcijskih nadzora, nadogradnju operativno-komunikacijskog sustava i ostale redovne aktivnosti.
11. veljače ove godine prigodno je obilježen Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 posjetom učenika I. osnovne škole Bjelovar Županijskom centru 112 i provedenom vježbom evakuacije 4 srednje škole u Bjelovaru u kojoj je sudjelovalo oko 700 učenika i osoblja škole.

Nije potrebno posebno naglašavati da Služba civilne zaštite Bjelovar sa svim svojim raspoloživim kapacitetima koji podrazumijevaju Županijski centar 112 čije dežurstvo pokriva 24 sata dnevno, 365 dana u godini (te Odjel inspekcije) svakodnevno stoji na raspolaganju stanovnicima Bjelovarsko-bilogorske županije. Tako su prilikom olujnog nevremena koje je zadesilo područje Čazme, Grubišnog Polja i drugih općina i mjesta dana 15. rujna 2022. g.  djelatnici Službe od prvog trenutka na pogođenim područjima angažirani na terenskim izvidima, prikupljanju, razmjeni i raščlambi svih operativno važnih informacija i podataka, komunikaciji i sastancima, te planiranju i koordiniranju aktivnosti sa Ravnateljstvom civilne zaštite, žurnim službama, predstavnicima Crvenog križa, distributerima energenata, komunalnim poduzećima i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, načelnicima i članovima stožera te čelnicima općina, gradova i županije čime je izravno prikazan opseg, stupanj uključenosti, kapaciteti i značaj svih sudionika sustava civilne zaštite.

Nadalje, u tom pogledu je potrebno napomenuti da je na nacionalnoj razini radi zadovoljenja potreba za medicinskom zaštitnom ili drugom potrebnom opremom za interveniranje u potencijalno sigurnosno ugrožavajućim situacijama za stanovništvo i imovinu, na državnoj razini u Jastrebarskom formiran logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite za distribuciju takove opreme za sve korisnike u Republici Hrvatskoj.
Županijski stožer civilne zaštite je kao krovna županijska organizacija u domeni sustava civilne zaštite sa članovima iz svih segmenata društveno značajnih institucija:  zdravstvene sfere, operativnih snaga, segmenata opskrbe energentima, prometa i dr., posebno važna u donošenju odluka za koje je ključno da su brze, odlučne i transparentne, sve s ciljem zaštite zdravlja i života svojih žitelja te ključne infrastrukture. Županijski centar 112 koji je ustrojstvena cjelina Službe djeluje kao jedinstveni operativno-komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija te aktivira i koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te po potrebi provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. Tako je tijekom 2022. g. zaprimljeno 20710 poziva, od čega 13036 namjenskih (potreba postupanja hitnih ili drugih službi). Zabilježeno je 9625 složenih događaja od kojih je 4846 bilo medicinskih, 2696 sigurnosnih, 1152 složena i 931 vatrogasni.

Služba civilne zaštite Bjelovar je kroz dugi niz godina bila posebno aktivna u provedbi Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području županije pa je tako tijekom 2022. godine provedeno 17 edukacija koje su pohađala 562 učenika, kao i osposobljavanju novih članova stožera civilne zaštite gradova i općina te županije (njih 64).

Nadalje, radi provjere snalaženja i uvježbavanja pravilnog i sigurnog postupanja učenika u izvanrednim situacijama i službenika prosvjetnih ustanova kao i pravnih subjekata za koje postoji određeni sigurnosni rizik za akcidentne događaje, no i procjene stupnja osposobljenosti žurnih službi, Služba civilne zaštite je prošle godine sudjelovala u dvanaest pokaznih vježbi evakuacije i spašavanja te simulacijsko-komunikacijskoj vježbi u kojima su sudjelovale profesionalne i dobrovoljne snage vatrogastva, HGSS-a, Crvenog križa, policije te stožeri gradova, općina i županije. Aktivnosti Službe u tom pogledu podrazumijevaju organizaciju i pripremu tijeka vježbe (simulacije, markiranje…),  izradu elaborata, uključenost Županijskog centra 112 u koordinaciji snaga civilne zaštite i drugih sudionika tijekom izvođenja vježbe, te analize vježbi radi donošenja zaključaka o uspješnosti i prostoru za poboljšanja.

Služba civilne zaštite obilježila je Dan civilne zaštite u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji organizacijom simulacijsko-komunikacijske vježbe pri scenariju olujnog nevremena koje je uzrokovalo pad elektroenergetskog sustava te redovnih sredstava komunikacije.  Cilj vježbe je bila provjera načina međusobne komunikacije putem radio uređaja u slučaju prekida veza, mogućnosti angažiranja operativnih snaga civilne zaštite te koordinacija aktivnosti u provođenju mjera zaštite i spašavanja na terenu. U vježbi su sudjelovali načelnici stožera civilne zaštite gradova i općina županije, Vatrogasna zajednica BBŽ, HGSS, OKC PU bjelovarsko-bilogorske, HEP Elektra te Županijski centar 112.

Dan civilne zaštite

Back to top button